Świadczenia dla obywateli Ukrainy

W dzienniku ustaw z 2022 r. poz. 752 opublikowano nowe wzory oświadczeń świadczeniobiorców., rozporządzenie weszło w życie z dniem 2022-04-06.

Zmiana dotyczy wprowadzenia oświadczenia składanego przez pacjenta oraz opiekuna w przypadku świadczeniobiorców będących obywatelami Ukrainy.

Link do ww rozporządzenia w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000752

Kiedy wymagać złożenia oświadczenia?

Oświadczenie powinno być złożone przez pacjenta/opiekuna jeśli system EWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń albo nie będzie można tego prawa zweryfikować przez brak numeru PESEL. W przypadku obywateli Ukrainy system z uwagi na wdrażanie tej funkcjonalności przez pewien czasu nie będzie potwierdzał tego prawa.

Obsługa świadczeń w przychodni

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tej funkcjonalności. Planowany termin dostępności 2022-04-11.

Druki oświadczeń

Poniżej dostępne druki oświadczeń opracowane na podstawie dziennika ustaw w wersji do edycji (OpenOffice/Word) oraz w wersji PDF.

Oświadczenia Ukraina Opiekun.docOświadczenia Ukraina Opiekun.odtOświadczenia Ukraina Opiekun.pdf

Oświadczenia Ukraina Pacjent.docOświadczenia Ukraina Pacjent.odtOświadczenia Ukraina Pacjent.pdf

Rozliczanie świadczeń pomiędzy 2022-02-24, a 2022-04-06

Systemy NFZ wymagają aby w danych rozliczeniowych była zawarta informacja o dokumentach uprawniających do świadczeń. Dokumentem tym między innymi jest oświadczenie pacjenta/opiekuna. Z uwagi na termin wejścia w życie od 2022-04-06 nie jest możliwe zebranie oświadczeń do wizyt, które już miały miejsce.

Jednocześnie w celu umożliwienia rozliczenia świadczeń do dnia wejścia w życie rozporządzenia Minister Zdrowia umożliwił rozliczenia tychże świadczeń w oparciu o oświadczenie złożone w dowolnej formie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Link do ww rozporządzenia w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000749

Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli świadczeniodawca:
1) zarejestrował dane dotyczące tożsamości osoby, której świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz dane identyfikujące dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość, oraz
2) odebrał w dowolnej formie od osoby, której świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dane o oświadczeniu będą musiały być wprowadzone do systemu.
MASZ UWAGI?

Skontaktuj się z nami
Odpowiemy na wszystkie pytania


KONTAKT